در راستای اصول مشتری مداری و احترام به نیاز مشتری، جنس فروخته شده در شرایط زیر و با ضوابط ذکر شده توسط صباسرا پس گرفته می شود.

۱- جنس تحویل داده شده با مشخصات اعلام شده در سابت مغایرت داشته باشد:

در اینصورت لازم است مشتری، حداکثر ظرف مدت ۵ روزبعد از تحویل کالا، مراتب را به اطلاع تیم پشتیبانی «صباسرا» رسانده و پس از انجام هماهنگی های لازم جنس را مسترد نماید. طبیعی است در این حالت تمامی هزینه های پستی با «صباسرا» می باشد. قیمت جنس خریداری شده نهایتا ۲۴ ساعت پس از دریافت کالا توسط تیم پشتیبانی «صباسرا» به شماره حساب یا کارت اعلام شده توسط مشتری واریز خواهد شد. لازم به ذکر است شماره کارت یا حساب اعلامی می بایست با مشخصات ثبت شده در فاکتور مطابقت داشته باشد.

۲- کالای ارسالی دارای نقص ظاهری یا عملکردی باشد:

در اینصورت لازم است مشتری، حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت بعد از تحویل کالا، مراتب را به اطلاع تیم پشتیبانی «صباسرا» رسانده و پس از انجام هماهنگی های لازم جنس را مسترد نماید. طبیعی است در این حالت تمامی هزینه های پستی با «صباسرا» می باشد. قیمت جنس خریداری شده نهایتا ۲۴ ساعت پس از دریافت کالا توسط تیم پشتیبانی «صباسرا» به شماره حساب یا کارت اعلام شده توسط مشتری واریز خواهد شد. لازم به ذکر است شماره کارت یا حساب اعلامی می بایست با مشخصات ثبت شده در فاکتور مطابقت داشته باشد.

۳- مشتری پس از ارسال کالا از خرید منصرف می شود:

در اینصورت لازم است مشتری، انصراف خود را نهایتاً ظرف مدت ۲۴ ساعت بعد از تحویل کالا به اطلاع تیم پشتیبانی «صباسرا» رسانده و پس از انجام هماهنگی های لازم جنس را مسترد نماید. طبیعی است در این حالت تمامی هزینه های پستی با مشتری می باشد. قیمت جنس خریداری شده نهایتا ۴۸ ساعت پس از دریافت کالا توسط تیم پشتیبانی «صباسرا» به شماره حساب یا کارت اعلام شده توسط مشتری واریز خواهد شد. لازم به ذکر است شماره کارت یا حساب اعلامی می بایست با مشخصات ثبت شده در فاکتور مطابقت داشته باشد. لازم به ذکر است در این حالت جنس ارسال شده نباید از بسته بندی خارج شود و صرفاً بسته ارسالی با همان شکل بازگردانده شود.

۴- مشتری قبل از ارسال کالا از خرید منصرف می شود:

در اینصورت لازم است مشتری، انصراف خود را نهایتاً ظرف مدت ۱۲ ساعت از بعد از ثبت سفارش به اطلاع تیم پشتیبانی «صباسرا» برساند. قیمت جنس خریداری شده نهایتا ۲۴ ساعت پس از اعلام انصراف مشتری توسط تیم پشتیبانی «صباسرا» به شماره حساب یا کارت اعلام شده توسط مشتری واریز خواهد شد. لازم به ذکر است شماره کارت یا حساب اعلامی می بایست با مشخصات ثبت شده در فاکتور مطابقت داشته باشد.